<BODY><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12525814\x26blogName\x3dang+mundo+sa+paligid+ni+deng\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://dengdunicio.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/\x26vt\x3d5368853665116944295', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
 
 
  

ABOUT

          Mahilig sa outdoor, pala-kaibigan, mountain guide, umiinom pero di mangi-nginom, mahilig mag explore, laki sa probinsya at ahh.. hmmm.. ano pa ba? pagnakita na lang tayo kwentuhan tayo! heheh...  

ARCHIVES

         
 • May 2005
 •         
 • June 2005
 •         
 • July 2005
 •         
 • August 2005
 •         
 • September 2005
 •         
 • October 2005
 •         
 • November 2005
 •         
 • December 2005
 •         
 • January 2006
 •         
 • February 2006
 •         
 • March 2006
 •         
 • April 2006
 •         
 • May 2006
 •         
 • June 2006
 •         
 • July 2006
 •         
 • September 2006
 •         
 • October 2006
 •         
 • December 2006
 •         
 • February 2007
 •         
 • April 2007
 •         
 • May 2007
 •         
 • June 2007
 •         
 • July 2007
 •         
 • August 2007
 •         
 • October 2007
 •         
 • December 2007
 •         
 • January 2008
 •         
 • April 2008
 •         
 • May 2008
 •         
 • June 2008
 •         
 • July 2008
 •         
 • August 2008
 •         
 • September 2008
 •         
 • November 2008
 •         
 • December 2008
 •         
 • February 2009
 •         
 • March 2009
 •         
 • April 2009
 •         
 • June 2009
 •         
 • July 2009
 •         
 • October 2009
 •         
 • November 2009
 •         
 • December 2009
 •         
 • January 2010
 •   

    

  LINKS

    Apol  
           dito ga sa amin  
          D' Happy Campers!!!  
          bebengski  
          Umbro       
          Ivan Ulrich  
    Pansitan   
          Sweetlady  
   Batangenyo ka ga?       
          Tina Galido       
    Giz       
    Ka Atoy       
    My Baby    
          Sorbetera    
          Hardcore Arci! hehehe    
    Leng       
    
             

  Shout Box

   

      

   

  Tuesday, January 05, 2010

                      
              

      Check out Mt Pulag Trip     

               
   

       

  Hi,

  I want you to take a look at : Mt Pulag Trip

     

     
                 
                            

  Thursday, December 10, 2009

                      
              

      Para sa 2010 na byahe, tara na!!     

               
   

       

  for year end climb, going norte tayo!!

  sa pag bubukas ng summer!! les gow!

  Postponed last dec 5-6! tuloy natin sa Jan 16-17, 2010  Palamig tayo sa SAGADA.... Jan 23-24, 2010
  sa mga interesadong partisepantes, ipagbigay alam lang po ang inyong intensyon sumama sa aking email add - dengapuntar@gmail.com or tumawag sa 0918-3177950
  tara byahe na tayo!!     

     
                 
                            

  Friday, November 06, 2009

                      
              

      Mt. Bulusan     

               
   

       
  Mt. Bulusan Trip
  Bulusan, Sorsogon, Philippines
  Oct 30-Nov 2, 09


     

     
                 
                            

  Monday, October 19, 2009

                      
              

      Hepa Lane I miss that thing. . .     

               
   

       

  Kagabi, pauwi ako sa amin sa makati at nasa ayala ave ako ng mga 7pm ng gabi. iniisip ko kung saan ako dadaan. Lakad, lakad lang ng lakad gang makarating ako sa kanto ng buendia. Tumawid ako, pagdating ko sa center island, tumawag pansin sa akin yun isang kainan sa gitna ng buendia at ayala. heheheh ang galing may naka tambay na motor ng MAPA tapos sa likod nya yun nagtitinda ng pares! umm sarap! e ang daming kumakain, so kumain din ako! hahahha solb! tawag namin dito ng tropa ko eh hepa lane. eto yun mga kainan sa mga gilid gilid na pag pinalas ka, hepa ang free mo! what a night! nakaka miss yun mga lakad sa kanto kanto lang:(
     

     
                 
                            

  Friday, October 09, 2009

                      
              

      night life     

               
   

       

  nightlife @ manabu peak, Batangas, Philippines

     

     
                 
                            

  Saturday, July 04, 2009

                      
              

      Karaniwang tao     

               
   

       

  sana magustuhan nyo!!

  Ako po'y karaniwang tao lamang
  Kayod-kabayo, 'yan ang alam
  Karaniwang hanap-buhay
  Karaniwan ang problema Pagkain, damit at tirahan'

  Di ko kabisado 'yang siyensiya
  Ako'y nalilito sa maraming salita
  Alam ko lang na itong planeta'y
  Walang kapalit at dapat ingatan
  Kapag nasira, sino ang kawawa

  CHORUS
  Karaniwang tao, saan ka tatakbo
  Kapag nawasak iisang mundo
  Karaniwang tao, anong magagawa
  Upang bantayan ang kalikasan

  Karaniwang bagay ay 'di pansin
  Kapag naipon ay nagiging suliranin
  Kaunting basura ngayo'y bundok
  Kotseng sira ay umuusok
  Sabong panlaba'y pumapatay sa ilog

  May lason na galing sa industriya
  Ibinubuga ng mga pabrika
  Ngunit 'di lamang higante
  Ang nagkakalat ng dumi
  May kinalaman din ang tulad natin

  [Repeat CHORUS twice]

  Karaniwang tao [4x]

  [Repeat CHORUS]

  Karaniwang tao. . . . .

  - joey ayala
     

     
                 
                            

  Wednesday, June 17, 2009

                      
              

      Bicol North! Bicol South!! Bicol pa!     

               
   

       

  Caramoan Peninsula, CamSur, Pilipinas
  Larawan hango sa mga mata ko


  Calaguas Island, CamNorte, Pilipinas!
  Larawan hango sa mga mata ni JP