<BODY><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12525814\x26blogName\x3dang+mundo+sa+paligid+ni+deng\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/\x26vt\x3d2712029131933580273', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
 
 
  

ABOUT

          Mahilig sa outdoor, pala-kaibigan, mountain guide, umiinom pero di mangi-nginom, mahilig mag explore, laki sa probinsya at ahh.. hmmm.. ano pa ba? pagnakita na lang tayo kwentuhan tayo! heheh...  

ARCHIVES

         
 • May 2005
 •         
 • June 2005
 •         
 • July 2005
 •         
 • August 2005
 •         
 • September 2005
 •         
 • October 2005
 •         
 • November 2005
 •         
 • December 2005
 •         
 • January 2006
 •         
 • February 2006
 •         
 • March 2006
 •         
 • April 2006
 •         
 • May 2006
 •         
 • June 2006
 •         
 • July 2006
 •         
 • September 2006
 •         
 • October 2006
 •         
 • December 2006
 •         
 • February 2007
 •         
 • April 2007
 •         
 • May 2007
 •         
 • June 2007
 •         
 • July 2007
 •         
 • August 2007
 •         
 • October 2007
 •         
 • December 2007
 •         
 • January 2008
 •         
 • April 2008
 •         
 • May 2008
 •         
 • June 2008
 •         
 • July 2008
 •         
 • August 2008
 •         
 • September 2008
 •         
 • November 2008
 •         
 • December 2008
 •         
 • February 2009
 •         
 • March 2009
 •         
 • April 2009
 •         
 • June 2009
 •         
 • July 2009
 •         
 • October 2009
 •         
 • November 2009
 •         
 • December 2009
 •         
 • January 2010
 •   

    

  LINKS

    Apol  
           dito ga sa amin  
          D' Happy Campers!!!  
          bebengski  
          Umbro       
          Ivan Ulrich  
    Pansitan   
          Sweetlady  
   Batangenyo ka ga?       
          Tina Galido       
    Giz       
    Ka Atoy       
    My Baby    
          Sorbetera    
          Hardcore Arci! hehehe    
    Leng       
    
             

  Shout Box

   

      

   

  Sunday, November 13, 2005

                      
              

      Dugo at Utang     

               
   

       


  ..Lumaki sa payak na pamumuhay
  Malapit sa bundok, palibhasay bata'y ala pang muwang sa buhay
  Mahiyain at masayahin sa pang araw araw na gawain
  Dugong itinanim, kailangan gang utangin?

  Yaong mga pangaral, hinding hindi malilimutan
  Lalot lalo na, tuwing ako'y malalaba
  Sa aking pagbangon at ang sakit ay damang dama
  Tumatagos sa akin puso ang ala-alang bilin nila

  Tirik na ang araw kahati ng aking paglalakbay
  Huliman daw at magaling ay naiintindihan ko na din
  Yaon dugong pangaral nasa sa akin ay itinanim
  Mga usbong ng binhing tunay nga dapay pag yamanin

  Ngunit ano itong dugong binhing nakita?
  Nababanaag kong taliwas sa aral nya
  Dapat ko bang kunsintihin mga sangang umusbong sa mga sanga nya
  Gayun di ito naayon sa pinasimulan ng binhing tumubo twina

  Dugo at utang alin ang matimbang?
  Ang haring araw sya ang huhusga
  Kung alin ang tama sa mga tinuran nya
  Siguradong bago lumubog ay may pasya na
     

     
                 
                            

  Saturday, November 12, 2005

                      
              

      First love balik tanaw... hihhii     

               
   

       

  Naway hindi mag selos ang baby ko sa post kong ito.

  nakausap ko kasi nun isang araw yun ex ko na unang nagpatikbok ng puso ko. Ang tagal na un ah! at matagal na din kaming di nagkakausap o kahit kumustahan man lang. May asawa at anak na sya ngayon, at nuon kahit hindi na kami ay madalas pa din naman kaming magkwentuhan ng mga bagay bagay, tungkol sa kanya at sa akin. Dangan nga laang at di ako ninong sa binyag ng anak nya (kaya ba hindi ako sumipot?)

  hehehe wala lang, nakakatuwa at masarap lang isipin o ang magbalik tanaw.

  Mare sa sunod mong anak dadalo na ako sa binyagan. hehhehe