<BODY><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12525814\x26blogName\x3dang+mundo+sa+paligid+ni+deng\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/\x26vt\x3d2712029131933580273', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
 
 
  

ABOUT

          Mahilig sa outdoor, pala-kaibigan, mountain guide, umiinom pero di mangi-nginom, mahilig mag explore, laki sa probinsya at ahh.. hmmm.. ano pa ba? pagnakita na lang tayo kwentuhan tayo! heheh...  

ARCHIVES

         
 • May 2005
 •         
 • June 2005
 •         
 • July 2005
 •         
 • August 2005
 •         
 • September 2005
 •         
 • October 2005
 •         
 • November 2005
 •         
 • December 2005
 •         
 • January 2006
 •         
 • February 2006
 •         
 • March 2006
 •         
 • April 2006
 •         
 • May 2006
 •         
 • June 2006
 •         
 • July 2006
 •         
 • September 2006
 •         
 • October 2006
 •         
 • December 2006
 •         
 • February 2007
 •         
 • April 2007
 •         
 • May 2007
 •         
 • June 2007
 •         
 • July 2007
 •         
 • August 2007
 •         
 • October 2007
 •         
 • December 2007
 •         
 • January 2008
 •         
 • April 2008
 •         
 • May 2008
 •         
 • June 2008
 •         
 • July 2008
 •         
 • August 2008
 •         
 • September 2008
 •         
 • November 2008
 •         
 • December 2008
 •         
 • February 2009
 •         
 • March 2009
 •         
 • April 2009
 •         
 • June 2009
 •         
 • July 2009
 •         
 • October 2009
 •         
 • November 2009
 •         
 • December 2009
 •         
 • January 2010
 •   

    

  LINKS

    Apol  
           dito ga sa amin  
          D' Happy Campers!!!  
          bebengski  
          Umbro       
          Ivan Ulrich  
    Pansitan   
          Sweetlady  
   Batangenyo ka ga?       
          Tina Galido       
    Giz       
    Ka Atoy       
    My Baby    
          Sorbetera    
          Hardcore Arci! hehehe    
    Leng       
    
             

  Shout Box

   

      

   

  Thursday, June 30, 2005

                      
              

      Sa Kanlungan ng kalikasan     

               
   

       


  Lumaki ako sa probinsya ng Batangas, bayan ng Cuenca. Nakamulatan ko na ang bundok ng maculot. Matayog, ma-ibon, ma-puno at malamig ang simoy ng hangin. Bata pa ko siguro'y kalagitnaan ng dekada otsenta ng may nakikita akong mga tao may dalang bag na malalaki at patungo sila sa bundok ng maculot. Naging palaisipan sa akin yun at naisip kong magandang libangan ang maging parte, makita, maramdaman, kasalamuha ang kalikasan kaya't nun ako ay magkokolehiyo na, eto ang napili kong libangan.

  Sa kanlungan nito madami akong natutunan, lalo na yun pagpapahalaga nito na tayo'y parte lang nila na dapat linangin, ingatan, mahalin ng sagayo'y maranasan naman ng mga susunod pang henerasyon.

  Sa kanlungan nito nakita ko ang mga pagbabago na katulad din ng ating lipunan. Lumilipas, may sisibol, yayabong at pag-daka'y sa huli yuyuko sa lupa.

  Masarap kaulayaw ang kalikasan, kasama ang mga matalik mong kaibigan. Malamig na ilog, halaman, ibon at mga taong makakasalamuha na naka depende din sa lugar mapabundok man o tabing dalampasigan.

  Masarap mamahinga sa kanlungan nya...
  Tayo'y nakikitira lang sa kanya...
  Nakikisinsay at nakikinabang sa ganda...
  Kalikasan ay ingatan, di nya tayo pababayaan...

  Sabi nga ng isang kanta "sa kanlungan ng kalikasan, dito ako nabubuhay"

  - deng
     

     
                 
                                             
              

      Low Impact     

               
   

       


  its has been long and long to one of the cardinals rules! apply low impact!!

  Bkit? kasama to sa LNT at ang mga parks ntin at di park declare ay alang study of what we called Carrying capacity Study!! which has been done before s mt makiling. dunno kung nasusunod sa makiling, since it was a national park pa.

  Sa Mt kanlaon, although theres no actual of that said study, they apply low impact in diffrent trails of the park to minimize the damage not only the trail but as a whole. I think 11 person lang ata ang allow to climb per day, per route.

  Well, sana dumami ang mag apply nito as contribute sa preservation and to minimize the impact to our mountains. kya nga sa MFPI they introduce mountain log in for all to monitor which mountain is saturated already and which is not.

  -deng
     

     
                 
                            

  Saturday, June 11, 2005

                      
              

      Kumusta na nga ba?     

               
   

       

  Araw ng Kalayaan daw?  Tila baga unti unti ng nawawalan ng saysay o nabaon na nga na tuluyan ang ipinaglaban at mithiin ng mga taong walang iniisp kundi ang kapakanan ng maliliit laban sa mga mapagsamantala at mapanupil na ang alam gawin ay pagpapasasa sa yaman nito. Di alintana ang kung balanse o hindi ang mahalagay mamuhay ng masarap kahit sandamukal na kababayan nya ang walang awa nyang inaabuso at ayos lang kung ipagbili ang sarili sa mga banyaga para sa kapakanan ng sariling interes. Mas hangad na pagsilbihan ang mga banyaga na sakim at mapanukso kay juan dela cruz. Banyagang ang nais ay makamkam ang mga lupang pinagyaman ng mga ninuno at ang masahol pa dito'y ginawang alipin sa sariling bayan ang mga anak pawis. Sa loob ng isang siglo may nabago nga ba? hindi baga't balat kayo lang, anyo, panahon at istraktura ang nabago ngunit ang sistema ay sya pa din! Sistemang ginawa pabor sa mga may salapi, makapangyarihan at lalong lalo na sa mapanuksong dayuhan. Malaya nga ba tayo?
  Ikaw ano sa tingin mo?

  Naalala ko un guro ko nuon sabi nya e kung pasakop na lang daw tayo kay uncle sam, tutal ganun din naman ang siste ikinukubli lang sa mga trapong pulitiko. Baka sakali daw maging patas ang buhay ng maliliit kung sakali. ano kya? e di wala ng June 12?