<BODY><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12525814\x26blogName\x3dang+mundo+sa+paligid+ni+deng\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/\x26vt\x3d2712029131933580273', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
 
 
  

ABOUT

          Mahilig sa outdoor, pala-kaibigan, mountain guide, umiinom pero di mangi-nginom, mahilig mag explore, laki sa probinsya at ahh.. hmmm.. ano pa ba? pagnakita na lang tayo kwentuhan tayo! heheh...  

ARCHIVES

         
 • May 2005
 •         
 • June 2005
 •         
 • July 2005
 •         
 • August 2005
 •         
 • September 2005
 •         
 • October 2005
 •         
 • November 2005
 •         
 • December 2005
 •         
 • January 2006
 •         
 • February 2006
 •         
 • March 2006
 •         
 • April 2006
 •         
 • May 2006
 •         
 • June 2006
 •         
 • July 2006
 •         
 • September 2006
 •         
 • October 2006
 •         
 • December 2006
 •         
 • February 2007
 •         
 • April 2007
 •         
 • May 2007
 •         
 • June 2007
 •         
 • July 2007
 •         
 • August 2007
 •         
 • October 2007
 •         
 • December 2007
 •         
 • January 2008
 •         
 • April 2008
 •         
 • May 2008
 •         
 • June 2008
 •         
 • July 2008
 •         
 • August 2008
 •         
 • September 2008
 •         
 • November 2008
 •         
 • December 2008
 •         
 • February 2009
 •         
 • March 2009
 •         
 • April 2009
 •         
 • June 2009
 •         
 • July 2009
 •         
 • October 2009
 •         
 • November 2009
 •         
 • December 2009
 •         
 • January 2010
 •   

    

  LINKS

    Apol  
           dito ga sa amin  
          D' Happy Campers!!!  
          bebengski  
          Umbro       
          Ivan Ulrich  
    Pansitan   
          Sweetlady  
   Batangenyo ka ga?       
          Tina Galido       
    Giz       
    Ka Atoy       
    My Baby    
          Sorbetera    
          Hardcore Arci! hehehe    
    Leng       
    
             

  Shout Box

   

      

   

  Wednesday, May 30, 2007

                      
              

      D' pulag kambak     

               
   

       

  May 26-27, 2007, Mt pulag Summit
  Pagbalik ko sa pulag kasama ang ilang mga bagong kaibigan

     

     
                 
                            

  Wednesday, May 09, 2007

                      
              

      Tibanglos     

               
   

       

  Naalala nyo pa ga ang tibanglos? tibanglos na syang nagbibigay ng liwanag sa atin pag kumagat na ang dilim. Kapag dapit hapon ay mag aaya na ang mamay at nanay na kumain na habang maliwanag pa at pagkatapos ay "paki kuha nga ng tibanglos" tanglaw ng buhay, liwanag sa dilim, nag-aakay sa mga gamo-gamo pag tag ulan nama'y mga alikarkar. Naalala nyo pa ga agn tibanglos nyo pag inyong tinitigan ang kanyang malamlam na liwanag? di baga't ang lalim ng inyo iniisip. Sana'y di nyo sa makalimutan at paminsan minsa'y subukan nyong gamitin upang manumbalik ang mga nakaraang alaala....
     

     
                 
                            

  Tuesday, May 08, 2007

                      
              

      Dalawang Buwan na po ako!     

               
   

         JOSHUA CYMONE APUNTAR
     

     
                 
                            

  Thursday, May 03, 2007

                      
              

      sarap matulog!     

               
   

       

  salamat kay marge sa kuhang ito
  enjoy ang tulog ko habang masakit pa ng ulo sa kakabarik
     

     
                 
                                             
              

      Ika-dalawamput siyam na taon sa mundong ibabaw     

               
   

       

  Martes, Mayo a-tres, 2005 ng una akong nagsulat dito sa sa blog kong ito. (o alang kokontra!) Opo, kaarawan ko nuon at ngayon empre kaarawan ko din hehehehe....

  Ala lang nais ko lang ulet magpasalamat sa mga taong naandyan lang sa paligid ko, mga taong madalas kong makasama, kahalobilo, kainuman, ka-akyatan, kawentuhan, kaasaran, ka-pamilya at ka-puso at empre sa asawa kong si Babes ko at ang cute cute kong baby na si Cymone:D

  yun lang medyo nahihilo pa ako sa serbesang tinira ko!! malapit na pala ako mawala sa kalendaryo.