<BODY><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12525814\x26blogName\x3dang+mundo+sa+paligid+ni+deng\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/\x26vt\x3d2712029131933580273', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
 
 
  

ABOUT

          Mahilig sa outdoor, pala-kaibigan, mountain guide, umiinom pero di mangi-nginom, mahilig mag explore, laki sa probinsya at ahh.. hmmm.. ano pa ba? pagnakita na lang tayo kwentuhan tayo! heheh...  

ARCHIVES

         
 • May 2005
 •         
 • June 2005
 •         
 • July 2005
 •         
 • August 2005
 •         
 • September 2005
 •         
 • October 2005
 •         
 • November 2005
 •         
 • December 2005
 •         
 • January 2006
 •         
 • February 2006
 •         
 • March 2006
 •         
 • April 2006
 •         
 • May 2006
 •         
 • June 2006
 •         
 • July 2006
 •         
 • September 2006
 •         
 • October 2006
 •         
 • December 2006
 •         
 • February 2007
 •         
 • April 2007
 •         
 • May 2007
 •         
 • June 2007
 •         
 • July 2007
 •         
 • August 2007
 •         
 • October 2007
 •         
 • December 2007
 •         
 • January 2008
 •         
 • April 2008
 •         
 • May 2008
 •         
 • June 2008
 •         
 • July 2008
 •         
 • August 2008
 •         
 • September 2008
 •         
 • November 2008
 •         
 • December 2008
 •         
 • February 2009
 •         
 • March 2009
 •         
 • April 2009
 •         
 • June 2009
 •         
 • July 2009
 •         
 • October 2009
 •         
 • November 2009
 •         
 • December 2009
 •         
 • January 2010
 •   

    

  LINKS

    Apol  
           dito ga sa amin  
          D' Happy Campers!!!  
          bebengski  
          Umbro       
          Ivan Ulrich  
    Pansitan   
          Sweetlady  
   Batangenyo ka ga?       
          Tina Galido       
    Giz       
    Ka Atoy       
    My Baby    
          Sorbetera    
          Hardcore Arci! hehehe    
    Leng       
    
             

  Shout Box

   

      

   

  Monday, December 17, 2007

                      
              

      Joshua Cymone     

               
   

       


  Walang muwang ang tangi kong kayamanan.
  Tila baga pilit hinuhukay ang kanyang kamusmusan sa paligid na makulay.
  Bawat ngiti ay problema ko'y napapawi, nagpapahiwatig ng pagmamahal ano man ang nilalaman.
  Mga di ko nais at pilit tinitiis, nawa'y pagnagkaisip ka'y maramdaman mo ang aking nais.
  Di man perpekto bawat galaw sa mundo, alam ng may likha kahit na dukha.
  Pagmamahal ko'y sukdulan para sa iyo lamang.
     

     
                 
                            

  Friday, December 07, 2007

                      
              

      Walang Puwang!     

               
   

       


  Ito ang sinapit at nararapat sa isang pangahas at harapang panglalamang sa kapwa nya hikahos.

  ika- 7 ng gabi, isang hold-up ang naganap sa sasakyan ng aking kasamahan. Isang pagduda kung bakit natunugan kaagad ito ng tropa, ang naghatid para maalarma ang kinauukulan. Humantong sa umaatikabong habulan at putukan. Sa Huli'y, bumulagta ang 3 hold uper at bugbog sarado ang 1 nabuhay (Potah bakit binuhay pa!!)

  Nagmarka ang takot, nginig, nerbyos at pagkamuhi ng mga biktima nuong oras na tinutulay nila ang kabila ng hukay. Di natin maikakaila na sumasalamin ang kahirapan kung bakit kapit sa patalim ang mga hinayupak na ito. Masakit lang tanggapin na pagkatapos na minsan na nilang ginawa dahil sa simurang kumalam ay nag asal hayop na ng tuluyan, namihasa, nagsamantala sa mga hikahos din kababayan nila. Sa pagiging pangahas nila ay wala silang puwang at di dapat bigyan ng puwang ang mga nilalang na ito. (Marami pa nga nito eh, nagbabalat kayo, sinasabing sila ang tutulong upang iahon ang mga hikahos. Lam nyo na!)