<BODY><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12525814\x26blogName\x3dang+mundo+sa+paligid+ni+deng\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/\x26vt\x3d2712029131933580273', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
 
 
  

ABOUT

          Mahilig sa outdoor, pala-kaibigan, mountain guide, umiinom pero di mangi-nginom, mahilig mag explore, laki sa probinsya at ahh.. hmmm.. ano pa ba? pagnakita na lang tayo kwentuhan tayo! heheh...  

ARCHIVES

         
 • May 2005
 •         
 • June 2005
 •         
 • July 2005
 •         
 • August 2005
 •         
 • September 2005
 •         
 • October 2005
 •         
 • November 2005
 •         
 • December 2005
 •         
 • January 2006
 •         
 • February 2006
 •         
 • March 2006
 •         
 • April 2006
 •         
 • May 2006
 •         
 • June 2006
 •         
 • July 2006
 •         
 • September 2006
 •         
 • October 2006
 •         
 • December 2006
 •         
 • February 2007
 •         
 • April 2007
 •         
 • May 2007
 •         
 • June 2007
 •         
 • July 2007
 •         
 • August 2007
 •         
 • October 2007
 •         
 • December 2007
 •         
 • January 2008
 •         
 • April 2008
 •         
 • May 2008
 •         
 • June 2008
 •         
 • July 2008
 •         
 • August 2008
 •         
 • September 2008
 •         
 • November 2008
 •         
 • December 2008
 •         
 • February 2009
 •         
 • March 2009
 •         
 • April 2009
 •         
 • June 2009
 •         
 • July 2009
 •         
 • October 2009
 •         
 • November 2009
 •         
 • December 2009
 •         
 • January 2010
 •   

    

  LINKS

    Apol  
           dito ga sa amin  
          D' Happy Campers!!!  
          bebengski  
          Umbro       
          Ivan Ulrich  
    Pansitan   
          Sweetlady  
   Batangenyo ka ga?       
          Tina Galido       
    Giz       
    Ka Atoy       
    My Baby    
          Sorbetera    
          Hardcore Arci! hehehe    
    Leng       
    
             

  Shout Box

   

      

   

  Friday, May 05, 2006

                      
              

      Mga Kahayupan sa Paligid Bahay     

               
   

       
  Silang makukulit at nakakaaliw minsan nakakainis din na nagdagdag kulay sa aming munting paraiso
     

     
                 
                            

  Wednesday, May 03, 2006

                      
              

      Muling PasasalamaT!!!!     

               
   

       


  Isang taon na ang lumipas, marami na ang naganap at nangyari. Di pa naman gay-on kahaba ang isang taon pero itoy malaking bagay para sa akin sarili. Isang taon na blog ko, yehey! Muli, akoy nagpapasalamat sa itaas na syang naglikha ng lahat, magulang ko at mga taong nagpapainog ng mundo ko, ang kalikasan na syang nagpapatingkad ng kulay at buhay. may masasabi pa ga ako, kundi salamat at salamat ng marami!
     

     
                 
                            

  Monday, May 01, 2006

                      
              

      27th MFPI Congress ( Kakaibang saya!)     

               
   

       


  Apat na araw na pakikisalamuha sa membro ng Mountaineering Federation of The Philippines (mfpi.org). Binuo ng mga deligado mula Mindanao, Visaya's at Luzon, na pinamunuan ng grupong Province of Ilokos Norte Adventurers Kampers Bikers Eco-Tourism (PINAKBET)


  Iba-ibang aktibidad ang offer ng PINAKBET, may Ilokos Tour, Climb, BMC, Bike etc. Empre sa Climb ako sumama. Inakyat namin ang Mt Agamomata na halos sakop na ng Kalinga at Apayao. Kasama ko ang dalawang malapit sa akin, si Kulas at Ronnie na di nag tagal, sumama na sa amin si Mike Adik (Adik sa Outdoor)

  Briefing bago lumarga ang mga makukulit at masiyahing grupo

  Ridges Patungo sa itaas ng Agamomata

  Unang gabi sa Camp 1 (PINAKBET at Bhadat ng Negros Mountaineering Club)

  Si Kulas at ako sa itaas ng Agamomata

  Ang mga bago namin kaibigan galing pa ng Negros

  Tsalap maligo bago mag yugyugan sa Basecamp

  Ronnie, Kulas, Ako at Diane ng Discover Philippines (sa Base Camp)

  Matapos ng dalawang araw sa ka-ilugan at kabundukan at pagkatapos ng ibang aktibidades, isang gabi ng pasasalamat. Kainan, tugtugan, inuman, tawanan, sayawan at basta siang gabing puno ng kasiyahan. Nag-imbita na din yun ibang grupo na sya namang hahawak sa susunod na Congress at ibat ibang aktibidades na gaganapin sa kani-kanilang rehiyon.

  Ayan! tumatalab na ang alak! hihiiih.. Mike Adik, Ako, Kulas at Dianne

  Ganito na ulit kami kasiya, mangyari baga sa damuhan nanaman ako nakatulog at di na umabot sa loob ng tent! hik..hik. hik.. hehhehehe...

  Pahabol; salamat sa nag ambag ng litrato, Dianne ng Discover Philippines, Zaldy ng IMX at si Maning ng Outdoor Adiks! iba pang kuha