<BODY><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12525814\x26blogName\x3dang+mundo+sa+paligid+ni+deng\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/\x26vt\x3d2712029131933580273', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
 
 
  

ABOUT

          Mahilig sa outdoor, pala-kaibigan, mountain guide, umiinom pero di mangi-nginom, mahilig mag explore, laki sa probinsya at ahh.. hmmm.. ano pa ba? pagnakita na lang tayo kwentuhan tayo! heheh...  

ARCHIVES

         
 • May 2005
 •         
 • June 2005
 •         
 • July 2005
 •         
 • August 2005
 •         
 • September 2005
 •         
 • October 2005
 •         
 • November 2005
 •         
 • December 2005
 •         
 • January 2006
 •         
 • February 2006
 •         
 • March 2006
 •         
 • April 2006
 •         
 • May 2006
 •         
 • June 2006
 •         
 • July 2006
 •         
 • September 2006
 •         
 • October 2006
 •         
 • December 2006
 •         
 • February 2007
 •         
 • April 2007
 •         
 • May 2007
 •         
 • June 2007
 •         
 • July 2007
 •         
 • August 2007
 •         
 • October 2007
 •         
 • December 2007
 •         
 • January 2008
 •         
 • April 2008
 •         
 • May 2008
 •         
 • June 2008
 •         
 • July 2008
 •         
 • August 2008
 •         
 • September 2008
 •         
 • November 2008
 •         
 • December 2008
 •         
 • February 2009
 •         
 • March 2009
 •         
 • April 2009
 •         
 • June 2009
 •         
 • July 2009
 •         
 • October 2009
 •         
 • November 2009
 •         
 • December 2009
 •         
 • January 2010
 •   

    

  LINKS

    Apol  
           dito ga sa amin  
          D' Happy Campers!!!  
          bebengski  
          Umbro       
          Ivan Ulrich  
    Pansitan   
          Sweetlady  
   Batangenyo ka ga?       
          Tina Galido       
    Giz       
    Ka Atoy       
    My Baby    
          Sorbetera    
          Hardcore Arci! hehehe    
    Leng       
    
             

  Shout Box

   

      

   

  Thursday, May 29, 2008

                      
              

      May 19     

               
   

       

  Isang maulan umaga ay nagbakat na sa aking likuran at tumagos sa aking harapan. Umagang di ko malilimutan, naging parte at alaala ng aking kaisipan. Gaya ng ibang bagay bagay, ito'y isang tunay na yaman.
     

     
                 
                                             
              

      Unang Kamping Trip     

               
   

       

  Si Cymone, anak ko at unang kamping trip nya.May 3-4, 2008, Anawangin Cove, Punadaquit, San Antonio, Zambales

  Naalala mo pa ba yun unang kamping trip mo?
  Anak sana makita mo ito balang araw!
     

     
                 
                                             
              

      Saysay...     

               
   

       

  Anong saysay mo?
  e bakit naman daw?
  sa tingin mo ba naging makabuluhan nga ito?
  sa katabi mo, nainis ba sya o natuwa?

  Lahat daw ng bagay sa mundo ay may saysay, maliit man o malaki. Nakakatuwa man o nakaka-iyak. May mga bagay ba talaga na minsan na sa tingin mo'y ito ay may saysay pero kahit anong gawain mo di na raw pede dahil wala raw itong saysay. Pero pagpinipihit ko ng globo sa kabila nito'y punong puno ng saysay. Bakit kaya hindi na lang ako ang pinihit ng globo bagkus, nagpapatuloy lang sa sa pag inog dahil ito daw ang kanyang saysay. Sa makatuwid ba eh dapat na lang tanggapin ang kasaysayang sasapitin natin? Di ba pedeng baguhin ang guhit o ang pag inog nito bagaman yun iba daw ay napaghandaan, yun iba naman, malamang hinde at sa tingin ko nabibilang ako sa hanay nila. Nakakalungkot lang isipin na minsan ka lang daw lalakad sa globo ay dapat daw gawin ang mga bagay na may saysay. paano ako ngayon kasi ang buhay ko punong puno ng sa tingin ko ngayon ay walang saysay..

  hay buhay...

  kaw gusto mo bang mabago ng may saysay?
     

     
                 
                            

  Tuesday, May 06, 2008

                      
              

      bertdeyan!     

               
   

       

  Aba! 3 taon na pala itong blog ko hehehe tingnan mo nga naman akalain mo tumagal pa ito ng ganito?

  bertdey ko nanaman at huling hirit sa kalendaryo! hahaha wala lang, nag saya kami ng aking pamilya sa zamabales kasama ang malalapit kong kaibigan at hindi ko kilala (hahaha daming tao eh mga bisista, bisista ng lugar)

  sa isang taon muli! nawa'y pagpalain pa at dumami pa ang mga kaibigan!!