<BODY><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12525814\x26blogName\x3dang+mundo+sa+paligid+ni+deng\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/\x26vt\x3d2712029131933580273', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
 
 
  

ABOUT

          Mahilig sa outdoor, pala-kaibigan, mountain guide, umiinom pero di mangi-nginom, mahilig mag explore, laki sa probinsya at ahh.. hmmm.. ano pa ba? pagnakita na lang tayo kwentuhan tayo! heheh...  

ARCHIVES

         
 • May 2005
 •         
 • June 2005
 •         
 • July 2005
 •         
 • August 2005
 •         
 • September 2005
 •         
 • October 2005
 •         
 • November 2005
 •         
 • December 2005
 •         
 • January 2006
 •         
 • February 2006
 •         
 • March 2006
 •         
 • April 2006
 •         
 • May 2006
 •         
 • June 2006
 •         
 • July 2006
 •         
 • September 2006
 •         
 • October 2006
 •         
 • December 2006
 •         
 • February 2007
 •         
 • April 2007
 •         
 • May 2007
 •         
 • June 2007
 •         
 • July 2007
 •         
 • August 2007
 •         
 • October 2007
 •         
 • December 2007
 •         
 • January 2008
 •         
 • April 2008
 •         
 • May 2008
 •         
 • June 2008
 •         
 • July 2008
 •         
 • August 2008
 •         
 • September 2008
 •         
 • November 2008
 •         
 • December 2008
 •         
 • February 2009
 •         
 • March 2009
 •         
 • April 2009
 •         
 • June 2009
 •         
 • July 2009
 •         
 • October 2009
 •         
 • November 2009
 •         
 • December 2009
 •         
 • January 2010
 •   

    

  LINKS

    Apol  
           dito ga sa amin  
          D' Happy Campers!!!  
          bebengski  
          Umbro       
          Ivan Ulrich  
    Pansitan   
          Sweetlady  
   Batangenyo ka ga?       
          Tina Galido       
    Giz       
    Ka Atoy       
    My Baby    
          Sorbetera    
          Hardcore Arci! hehehe    
    Leng       
    
             

  Shout Box

   

      

   

  Monday, July 31, 2006

                      
              

      Unang Bertdey ni ka Nards     

               
   

       

  opo, mabait si Nards isang buong lechon po ang dinala sa itaas

  Maligayang kaarawan pa din kay Nards pag ito'y kanyang nabasa. Naway kahit sumakit ang katawan mo'y di ka nagsisi. Pede naman sa jalibi o dili kaya'y sa isang bar. Babarik din laang pala ay idinayo pa sa bundok. Sabagay, kakaibang ekspiryens kung baga at memorable. saludo ako sa iyo ka Nards! naway nagustuhan mo ang kagandahan sa itaas at kahit di mo bertdey ay makadaupang palad kita muli.
  Maligayang kaarawan!!!!
     

     
                 
                            

  Tuesday, July 25, 2006

                      
              

      Leah asan ka man.. ang DOMATS ay nagdadalamhati:(     

               
   

       


  Ana Leah Aquino


  Alang awang pinaslang ng hold uper sa taft matapos tumaging hindi ibigay ang kanayang bag. Sa taong gumawa nito, makunsensya ka sana kung meron man. Sa kabila naman ng bihira ko ng makasalamuha ng DOMATS, ako at sila at lubos na nagdadalamhati. Naalala mo pa ba nun Dec? kasama mo ang mahal mong si Leo? ang saya-saya pa natin nun diba? anyway, paalam sa mga alaala khit na hindi saglit lang ang pinag samahana natin sa FEU.
     

     
                 
                            

  Monday, July 24, 2006

                      
              

      Pangako ng SONA     

               
   

       

  Sona... may pagkain na kami
  Sona... may matirhan na kami
  Sona... may magandang trabaho para sa lahat at nde contractual
  Sona... hindi ampao ang mga ipanapagawang mga kalsada
  Sona... ala ng pangakong mapako
  Sona... guminhawa na ang bayan ko
  sona.... maubos na ang plastik sa gobyerno
  sona... ala ng gahaman sa gobyerno
  sona... bumaba na yun ala namang ginagawa
  sona... matupad yun prangarap ng isang SONA
     

     
                 
                            

  Tuesday, July 11, 2006

                      
              

      E ano naman...     

               
   

       

  E ano nman.. may pakialam ba kami dyan??.. pano nga naman yun, may magagawa ba ako, o kahit tayo?
  Pilitin man natin isubo kung ayaw nilang namnamin di nila ito lulunukin. Mapait, mapakla.. alang kasing hapdi kagaya ng isang sugat ang nararamdaman nya. Di pinapansin, basta sisimsimin nila ang ganda mo ng walang pakundangan.


  E ano naman.. Di naman kami apektado eh.. so? sabi ng matatanda... eto ang kanilang naging kanlungan.. naging buhay at bumuhay..dito sila umaasa.. kaunting malaskit lang naman ang nais nya, ala din naman siguro syang pakiaalam sa ngayon, ang mahalaga wag nman syang sobrang abusuhin.. pero minsan nga manahid ang nakapaligid sa iyo.. di nararamdaman bagamat nakakatamasa ng katiwasayan.... saan pa man may araw din kayo...


  E ano naman... ala naman kaming ginagawa.. kayo ang pasimuno, kayo ang umareglo!!! honga naman, bakit sa kanila ang sisi, sino nga ba nagpasimula? pero sinimulang naman ng aayos at maganda.. sa pag dami nang nag naiis, nakaligtaan may umaabuso at ito'y pinabayaan nyo! sino bang taga rito?? mababangayan na lamang ba tayo? mag tuturuan? ang hinihingi nya ay pagmamahal..pangangalaga at kalinga.. gaya ng isang paslit na musmos..


  E ano naman... nakuha ko na ang punto mo.. ngayon naiintindihan ko na kung bakit ka ganyan.. sa kakasagot ko sa kakaangil mo.. nagkasundo din tayo... naway maging masaya siya sa hakbang ating gagawin.. bukas bago sumikat ang araw, tayoy gagaod.. tulong tulong para sa kanya.. sa muling pagbangon nya, bago mag dapit hapon.. kanyang sigla ay ating makikita..... kung makapagsasalita lamang sya, mamumutawi at masasambit nya sa atin,,, kaibigan... salamat
     

     
                 
                            

  Monday, July 10, 2006

                      
              

      Bukang Liwayway     

               
   

       

  Tilaok ng tandang, siya ang maririnig...
  May kalamigang hangin, maramdaman sa paggising...
  Ito'y hudyat ng panibagong buhay...
  bago sumikat ang araw, may bukang liwayway...
  ~
  Tila matalinhaga kung ating nanam-namin...
  dibaga't isang himala, itong dumadating...
  mula sa kadiliman, magliliwanag muli...
  panibagong buhay, sa bukang liwayway...
  ~
  Mga kabiguan o tagumapay man...
  sa pang araw-araw, itoy nakakamtan...
  Ginuguhit ng kapalaran, di natin matanto...
  Pag-asa'y makikita, pag nagbukang liwayway na..
  ~ deng