<BODY><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12525814\x26blogName\x3dang+mundo+sa+paligid+ni+deng\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/\x26vt\x3d2712029131933580273', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
 
 
  

ABOUT

          Mahilig sa outdoor, pala-kaibigan, mountain guide, umiinom pero di mangi-nginom, mahilig mag explore, laki sa probinsya at ahh.. hmmm.. ano pa ba? pagnakita na lang tayo kwentuhan tayo! heheh...  

ARCHIVES

         
 • May 2005
 •         
 • June 2005
 •         
 • July 2005
 •         
 • August 2005
 •         
 • September 2005
 •         
 • October 2005
 •         
 • November 2005
 •         
 • December 2005
 •         
 • January 2006
 •         
 • February 2006
 •         
 • March 2006
 •         
 • April 2006
 •         
 • May 2006
 •         
 • June 2006
 •         
 • July 2006
 •         
 • September 2006
 •         
 • October 2006
 •         
 • December 2006
 •         
 • February 2007
 •         
 • April 2007
 •         
 • May 2007
 •         
 • June 2007
 •         
 • July 2007
 •         
 • August 2007
 •         
 • October 2007
 •         
 • December 2007
 •         
 • January 2008
 •         
 • April 2008
 •         
 • May 2008
 •         
 • June 2008
 •         
 • July 2008
 •         
 • August 2008
 •         
 • September 2008
 •         
 • November 2008
 •         
 • December 2008
 •         
 • February 2009
 •         
 • March 2009
 •         
 • April 2009
 •         
 • June 2009
 •         
 • July 2009
 •         
 • October 2009
 •         
 • November 2009
 •         
 • December 2009
 •         
 • January 2010
 •   

    

  LINKS

    Apol  
           dito ga sa amin  
          D' Happy Campers!!!  
          bebengski  
          Umbro       
          Ivan Ulrich  
    Pansitan   
          Sweetlady  
   Batangenyo ka ga?       
          Tina Galido       
    Giz       
    Ka Atoy       
    My Baby    
          Sorbetera    
          Hardcore Arci! hehehe    
    Leng       
    
             

  Shout Box

   

      

   

  Monday, October 23, 2006

                      
              

      Indayog sa saliw ng Reggae     

               
   

       


  Mahilig ka ba sa reggae? Kapanahunan mo ba ito? E si Uncle Bob pati na mga Wailers inabot mo? Sabi nila di raw ito masyado nabigyan ng pansin dito sa pinas kasi ang mga kanta nila ay patama sa gobyerno at batas militar pa naman nun panahon na iyon. Mahanghang ang ibang mga kanta ni uncle bob na kumalat sa buong mundo.. sana kung buhay pa sya nakapag perform din sya dito sa pinas..

  Tara na sa saliw ng musika ni uncle bob.. hehehe.. palibhasay nasimulan ni ka atoy ang ukol sa musika, ninais ko din maglagay ng isang awitin, at damangdama ko ito habang ninanamnam ang indayog ng tono.. hihihi dagat na lang ang kulang at san miglight!


     

     
                 
                            

  Thursday, October 19, 2006

                      
              

      Pala Bigasan ni Juan     

               
   

       

  nakikinig ako tuwing umaga ng Dos por dos sa DZMM at kanilang tapik e tungkol sa programa para sa feeding. yun mga nasa daycare at grade 1 ay bibigyan daw ng tig isang kilong bigas araw araw para daw makatulong sa lumalalang malnutrition at sa kabila nito sigurado nga naman na di tatamarin pumasok si jr.. hehehehe...

  pero ang nakatawag pansin sa akin dito e yun proseso na aangkatin pa yun bigas sa ibang bansa habang patuloy na nahihirapan ang ating magsasaka. sa aking palagay ito'y isang sampal para sa isang agri-country nakagaya ng pinas. bakit di na lang sa mga magsasaka natin kuhanin? ito'y isang malaking tulong sa ating mga magsasaka na siguradong may nag aabang na kita. Total naman di naman galing sa bulsa ng politiko ito eh at pera eto ng bayan. Bakit kelangan umangkat? para ba kumita ang ilan sa bidding? yup kikita naman talaga pero sana naman dito na lang kunin sa ating bansa yun bigas!