<BODY><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12525814\x26blogName\x3dang+mundo+sa+paligid+ni+deng\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/\x26vt\x3d2712029131933580273', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
 
 
  

ABOUT

          Mahilig sa outdoor, pala-kaibigan, mountain guide, umiinom pero di mangi-nginom, mahilig mag explore, laki sa probinsya at ahh.. hmmm.. ano pa ba? pagnakita na lang tayo kwentuhan tayo! heheh...  

ARCHIVES

         
 • May 2005
 •         
 • June 2005
 •         
 • July 2005
 •         
 • August 2005
 •         
 • September 2005
 •         
 • October 2005
 •         
 • November 2005
 •         
 • December 2005
 •         
 • January 2006
 •         
 • February 2006
 •         
 • March 2006
 •         
 • April 2006
 •         
 • May 2006
 •         
 • June 2006
 •         
 • July 2006
 •         
 • September 2006
 •         
 • October 2006
 •         
 • December 2006
 •         
 • February 2007
 •         
 • April 2007
 •         
 • May 2007
 •         
 • June 2007
 •         
 • July 2007
 •         
 • August 2007
 •         
 • October 2007
 •         
 • December 2007
 •         
 • January 2008
 •         
 • April 2008
 •         
 • May 2008
 •         
 • June 2008
 •         
 • July 2008
 •         
 • August 2008
 •         
 • September 2008
 •         
 • November 2008
 •         
 • December 2008
 •         
 • February 2009
 •         
 • March 2009
 •         
 • April 2009
 •         
 • June 2009
 •         
 • July 2009
 •         
 • October 2009
 •         
 • November 2009
 •         
 • December 2009
 •         
 • January 2010
 •   

    

  LINKS

    Apol  
           dito ga sa amin  
          D' Happy Campers!!!  
          bebengski  
          Umbro       
          Ivan Ulrich  
    Pansitan   
          Sweetlady  
   Batangenyo ka ga?       
          Tina Galido       
    Giz       
    Ka Atoy       
    My Baby    
          Sorbetera    
          Hardcore Arci! hehehe    
    Leng       
    
             

  Shout Box

   

      

   

  Monday, May 23, 2005

                      
              

      Munting tulong para sa Munting Angel     

               
   

         Habol na! at tumulong para kay munting Dakki!! Pre climb May 25, 7PM At El pueblo, Ortigas


  "CLIMB FOR DAKKI"


  BUNTOT PALOS a.k.a. Hidden Falls (May 28 - 29, 2005)


  Day 1

  12:30 PM - Kita kits sa Jollibee, Edsa Central (tapat
  ng Edsa Shangrila)
  1:00 PM - ETD Sinoloan Laguna
  4:30 PM - ETA Sinoloan Laguna
  5:00 PM - ETA Brgy. Balian, Pangil Laguna
  - Check in @ Hammock Resort (ung hammock Resort si
  Kuwing lng ang nag imbento nyan ha...)
  6:00 PM - Dinner Preparation
  7:00 PM - Dinner (chow time!)
  7:30 PM - Socials
  10:00 PM - Lights out

  Day 2

  4:30 AM - Wake up call/ Breakfast/ Break Camp
  5:30 AM - Trekking Time!
  7:30 AM - ETA Hidden Falls, wimming na, exploration
  10:30 AM - Descend
  12 Noon - ETA Hammock Resort/ Lunch/ Shower
  3:00 PM - ETD Manila
  6:00 PM - ETA Manila

     

     
                 
                                             
              

      Mtn. Iglit, National Park     

               
   

       


  ang ma-dramang kuha ko; "Magawang Peak, Mtn Iglit-Baco, National Park, Calintaan, Occidental, Mindoro"
     

     
                 
                            

  Friday, May 20, 2005

                      
              

      go2canada: the unofficial blog blog of Canadian Immigration Consultancy     

               
   

       

  go2canada: the unofficial blog blog of Canadian Immigration Consultancy: "most recognized and reputable Canadian immigration consultant in the Philippines. No other immigration firm comes close to the services we have been offering our clients."
     

     
                 
                            

  Tuesday, May 03, 2005

                      
              

      kaarawan ko nanaman!!     

               
   

       

  Isang taon nanaman ang nagdaan at parang kay bilis, kaarawan ko nanaman. Habang tinitipa ko ang pang dalawampu't pito taong pamamalagi ko sa mundong akin ginagalawan ay sumasariwa akin ang panahon na nag daaan. Ang mga masasaya at nakakalungkot na naganap.
  Ako'y nagpapasalamat sa ating manlilikha, sa mga bagay na ating ginagalawan, nakakasalamuha, maging dating kaibigan o mga baguhan, mga kapatid, magulang o kamag anak man. Silang naging parte ng aking buhay at yaon di ko na nakakasama nawa'y minsan makadaupang palad. Sa pag ikot ng mga baso, mga halakhak na makaubos hininga at tila baga walang umagang naghihintay. Ang pagbaybay sa kabundukan, pagtawid sa ka-ilugan, mga hayop, ibon, katutubo at sa mga taong tumangap sa akin. marami pong salamat!  Larawang kuha patungo sa Mountain Province