<BODY><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12525814\x26blogName\x3dang+mundo+sa+paligid+ni+deng\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/\x26vt\x3d2712029131933580273', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
 
 
  

ABOUT

          Mahilig sa outdoor, pala-kaibigan, mountain guide, umiinom pero di mangi-nginom, mahilig mag explore, laki sa probinsya at ahh.. hmmm.. ano pa ba? pagnakita na lang tayo kwentuhan tayo! heheh...  

ARCHIVES

         
 • May 2005
 •         
 • June 2005
 •         
 • July 2005
 •         
 • August 2005
 •         
 • September 2005
 •         
 • October 2005
 •         
 • November 2005
 •         
 • December 2005
 •         
 • January 2006
 •         
 • February 2006
 •         
 • March 2006
 •         
 • April 2006
 •         
 • May 2006
 •         
 • June 2006
 •         
 • July 2006
 •         
 • September 2006
 •         
 • October 2006
 •         
 • December 2006
 •         
 • February 2007
 •         
 • April 2007
 •         
 • May 2007
 •         
 • June 2007
 •         
 • July 2007
 •         
 • August 2007
 •         
 • October 2007
 •         
 • December 2007
 •         
 • January 2008
 •         
 • April 2008
 •         
 • May 2008
 •         
 • June 2008
 •         
 • July 2008
 •         
 • August 2008
 •         
 • September 2008
 •         
 • November 2008
 •         
 • December 2008
 •         
 • February 2009
 •         
 • March 2009
 •         
 • April 2009
 •         
 • June 2009
 •         
 • July 2009
 •         
 • October 2009
 •         
 • November 2009
 •         
 • December 2009
 •         
 • January 2010
 •   

    

  LINKS

    Apol  
           dito ga sa amin  
          D' Happy Campers!!!  
          bebengski  
          Umbro       
          Ivan Ulrich  
    Pansitan   
          Sweetlady  
   Batangenyo ka ga?       
          Tina Galido       
    Giz       
    Ka Atoy       
    My Baby    
          Sorbetera    
          Hardcore Arci! hehehe    
    Leng       
    
             

  Shout Box

   

      

   

  Tuesday, September 26, 2006

                      
              

      Ang Pancit     

               
   

       

  Ang pancit ay bahagi na ng mga pinoy. Namana daw ito sa mga sinkit na intsik. Sari sari ang pancit na yan! canton, bihon, miki, instant, habhab, molo at iba pa.. may pancit na itim pa nga daw eh! hehehe

  masarap ang pancit, almusal at miryenda. Minsan masarap din iulam sa kanin. Pang berdeyan, binyagan, kasalan at kung ano pang okasyon. habang kumakain ako ng pancit naalala ko ang kasabihan, "ang pancit ay pang pahaba ng buhay". Sa dami ng inisiisip ko ngayon sa tingin ko eh kunwari lang yun. Ang totoo, "ang pancit ay pang pahaba ng pasensya" hahaha...

  Kayo anong paborito nyong pancit? kain na! at ng maging mapag pasensya...
     

     
                 
                            

  Sunday, September 10, 2006

                      
              

      hayy..     

               
   

       

  grabe ano na nangyari? matagal ako di nakasulat dine eh..


  umalis n yun driver ng van namin so napilitan akong ako ang lumabas nito. gang sa ngayon ala pa din matinong trabaho. paminsan minsan nag guide din ako. eto yun mga huling lakad ko.


  sa Silyang Bato, Mt. Marami, Magallanes Cavite


  Sa Palauig at Candelaria, Zambales

  sa Taytay Falls, Majayjay, Laguna  at sa Mt Pulag, Benguet

  sa mga buwan na dumaan madami akong nakita, narinig, nais isulat, sabihin at gawin. may mga naiisip at bumabagabag. gaya ng isang epiko at kwento na nasa kalgitnaan, itoy inde pa dumadating sa sukdulan.. ewan ko.. hay sana may bagong umaga na babago ng ikot ng mundo ko.