<BODY><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12525814\x26blogName\x3dang+mundo+sa+paligid+ni+deng\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/\x26vt\x3d2712029131933580273', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
 
 
  

ABOUT

          Mahilig sa outdoor, pala-kaibigan, mountain guide, umiinom pero di mangi-nginom, mahilig mag explore, laki sa probinsya at ahh.. hmmm.. ano pa ba? pagnakita na lang tayo kwentuhan tayo! heheh...  

ARCHIVES

         
 • May 2005
 •         
 • June 2005
 •         
 • July 2005
 •         
 • August 2005
 •         
 • September 2005
 •         
 • October 2005
 •         
 • November 2005
 •         
 • December 2005
 •         
 • January 2006
 •         
 • February 2006
 •         
 • March 2006
 •         
 • April 2006
 •         
 • May 2006
 •         
 • June 2006
 •         
 • July 2006
 •         
 • September 2006
 •         
 • October 2006
 •         
 • December 2006
 •         
 • February 2007
 •         
 • April 2007
 •         
 • May 2007
 •         
 • June 2007
 •         
 • July 2007
 •         
 • August 2007
 •         
 • October 2007
 •         
 • December 2007
 •         
 • January 2008
 •         
 • April 2008
 •         
 • May 2008
 •         
 • June 2008
 •         
 • July 2008
 •         
 • August 2008
 •         
 • September 2008
 •         
 • November 2008
 •         
 • December 2008
 •         
 • February 2009
 •         
 • March 2009
 •         
 • April 2009
 •         
 • June 2009
 •         
 • July 2009
 •         
 • October 2009
 •         
 • November 2009
 •         
 • December 2009
 •         
 • January 2010
 •   

    

  LINKS

    Apol  
           dito ga sa amin  
          D' Happy Campers!!!  
          bebengski  
          Umbro       
          Ivan Ulrich  
    Pansitan   
          Sweetlady  
   Batangenyo ka ga?       
          Tina Galido       
    Giz       
    Ka Atoy       
    My Baby    
          Sorbetera    
          Hardcore Arci! hehehe    
    Leng       
    
             

  Shout Box

   

      

   

  Thursday, August 14, 2008

                      
              

      direksyon     

               
   

       

  30 na ako ngayon, nun maliit pa ko, kahit gang ngayon di pa ko lumalaki, napakasayahin kong bata at magiliw, makulit pero mahiyain lalo na sa ibang tao. umiikot ang mundo ko duon sa probinsya namin. Duon na ako nag ka isip, madalas nga kasama pa ko ng mamay ko sa bundok ng maculot para kuha ng panggatong. paglipas ng ilang taon nalipat ako sa maynila. wala naman pa nman nabago sa akin kundi ang namamangha sa mga bagay bagay. Kalaunan nasanay na din ako. Pagtungtong ko ng hayskul kung ano ano na ang natutunan ko sa mapangahas na syudad. Masakit sa ulo kasi naging sakit ako sa ulo ng magulang ko. Kinain na ko ng negatibong sistema ng syudad, kasalanan ko kasi nagpadala ako sa agos naging mahina ako. Nun malaman kong may bahay na kami sa karatig ng syudad ako na mismo ang nagpumilit na makalipat. Duon tumahimik ang buhay ko pinilit lagyan ng direksyon ang lahat. Pero ngayon, siguro nasa kalahati ng ko ng buhay ko eparang nawawala nanaman ng direksyon ang lahat. Nakakaramdam ako ng kalungkutan di ako nagiging masaya sa tinatakbo ng buhay ko. Pilit ko itong inilalagay sa mga guhit pero parang umayon ng mga pagkakataon. ano bang gusto ko at bakit ang gulo gulo ko? minsan lang ako nakaramdam ng kaligyahan tpossaglit lang itong nawala. hay. . . naway maingmaayos naman ang lahat kasi mahirap din kung may sakit ako sa puso malamang na tigok na ko.