<BODY><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12525814\x26blogName\x3dang+mundo+sa+paligid+ni+deng\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/\x26vt\x3d2712029131933580273', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
 
 
  

ABOUT

          Mahilig sa outdoor, pala-kaibigan, mountain guide, umiinom pero di mangi-nginom, mahilig mag explore, laki sa probinsya at ahh.. hmmm.. ano pa ba? pagnakita na lang tayo kwentuhan tayo! heheh...  

ARCHIVES

         
 • May 2005
 •         
 • June 2005
 •         
 • July 2005
 •         
 • August 2005
 •         
 • September 2005
 •         
 • October 2005
 •         
 • November 2005
 •         
 • December 2005
 •         
 • January 2006
 •         
 • February 2006
 •         
 • March 2006
 •         
 • April 2006
 •         
 • May 2006
 •         
 • June 2006
 •         
 • July 2006
 •         
 • September 2006
 •         
 • October 2006
 •         
 • December 2006
 •         
 • February 2007
 •         
 • April 2007
 •         
 • May 2007
 •         
 • June 2007
 •         
 • July 2007
 •         
 • August 2007
 •         
 • October 2007
 •         
 • December 2007
 •         
 • January 2008
 •         
 • April 2008
 •         
 • May 2008
 •         
 • June 2008
 •         
 • July 2008
 •         
 • August 2008
 •         
 • September 2008
 •         
 • November 2008
 •         
 • December 2008
 •         
 • February 2009
 •         
 • March 2009
 •         
 • April 2009
 •         
 • June 2009
 •         
 • July 2009
 •         
 • October 2009
 •         
 • November 2009
 •         
 • December 2009
 •         
 • January 2010
 •   

    

  LINKS

    Apol  
           dito ga sa amin  
          D' Happy Campers!!!  
          bebengski  
          Umbro       
          Ivan Ulrich  
    Pansitan   
          Sweetlady  
   Batangenyo ka ga?       
          Tina Galido       
    Giz       
    Ka Atoy       
    My Baby    
          Sorbetera    
          Hardcore Arci! hehehe    
    Leng       
    
             

  Shout Box

   

      

   

  Tuesday, January 22, 2008

                      
              

      Ekonomiya ng Sibuyas     

               
   

       

  Tayong mga pinoy ay mahilig magluto at kumain. Kadalasan ng lutong pinoy ay dinadaan sa pag gisa-gisa. At siyempre kelangan natin ng sibuyas. Sibuyas na pampasarap ng ating ginisa. Sibuyas at isa sa mga madalas na kailangan sa pang araw araw lalo na sa pagkain lulutuin. Sa adobo, sardinas, mag sang-kutsa at iba pa. Nasubukan mo na ba bumili ng sibuyas sa tindahan? Di ka ba nagulat sa presyo nito? Ano kaya ang dahilan kung bakit ang mahal mahal ng sibuyas ngayon? sabi nun isang kainuman ko nun isang araw eh dahil daw ito sa pagpigil ng gobyerno na pagpasok ng mura at imported na sibuyas. Totoo at di ako makapaniwala kung bakit sa kabila ng imported na sibuyas e mas mura pa kesa lokal na produksyon ng ating bansa. Bakit nga ba? Di naman natin maipagkaila na lagi natin gamit ang sibuyas sa pag luluto ng paborito natin putahe. Pero na na ngayon na mas mahal pa ang kilo ng sibuyas kesa karne. Napakalayo sa sinasabing ng gobyerno na gumaganda na ang ekonomiya pero yun pangunahing pangangailangan natin e tumataas! lintek ng ekonomiya yan, pede ba natin igisa yan?! hehehe
     

     
                 
                            

  Thursday, January 17, 2008

                      
              

      hapi nuyir!     

               
   

       


  2008 na! e ano ngayon? bagong taon, bagong hamon at pakikibaka para sa ika aayos ng pamumuhay. hay... medyo maganda naman ang pasok ng taon ngayon para sa akin at sana man laang ay mag tuloy tuloy ito. Empre panay gala pa din ako. Galing ako ng Vigan, todo pasyal din ako lalo na sa Baluarte ni Singson. Nakakatuwa yun uranggutang na nakipag laro sa akin. hihihiii para syang batang paslit.
  Pumasyal din ako sa Calle Crisologo at sa dati bahay ng mga Crisologo. Tunay nga palang mga Panginoon sila sa nila nun mga panahon na yon.

  Pagkabalik ng Cavite, dumiretso naman ako ng Batangas, tumira ako ng akyat sa Maculot at nitong nakaraang Sabado at Linggo, nasa Pinatubo naman ako. Naguide kami ng kaibigan para sa mga kanonians at nikonians... hhihiiiihi
  Punong puno ng aksyon ang enero ko at sana mag dirediretso para naman bawasan ang pagkabagot ko sa buhay. hehehehe..

  hapi nuyir!!!

  yun litrato kuha sa Pinatubo ng isang nikonian, si ate beck na taga pandancan. salamat sa iyo naway makasama pa kita sa iba pang kodakan....;)