<BODY><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12525814\x26blogName\x3dang+mundo+sa+paligid+ni+deng\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/\x26vt\x3d2712029131933580273', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
 
 
  

ABOUT

          Mahilig sa outdoor, pala-kaibigan, mountain guide, umiinom pero di mangi-nginom, mahilig mag explore, laki sa probinsya at ahh.. hmmm.. ano pa ba? pagnakita na lang tayo kwentuhan tayo! heheh...  

ARCHIVES

         
 • May 2005
 •         
 • June 2005
 •         
 • July 2005
 •         
 • August 2005
 •         
 • September 2005
 •         
 • October 2005
 •         
 • November 2005
 •         
 • December 2005
 •         
 • January 2006
 •         
 • February 2006
 •         
 • March 2006
 •         
 • April 2006
 •         
 • May 2006
 •         
 • June 2006
 •         
 • July 2006
 •         
 • September 2006
 •         
 • October 2006
 •         
 • December 2006
 •         
 • February 2007
 •         
 • April 2007
 •         
 • May 2007
 •         
 • June 2007
 •         
 • July 2007
 •         
 • August 2007
 •         
 • October 2007
 •         
 • December 2007
 •         
 • January 2008
 •         
 • April 2008
 •         
 • May 2008
 •         
 • June 2008
 •         
 • July 2008
 •         
 • August 2008
 •         
 • September 2008
 •         
 • November 2008
 •         
 • December 2008
 •         
 • February 2009
 •         
 • March 2009
 •         
 • April 2009
 •         
 • June 2009
 •         
 • July 2009
 •         
 • October 2009
 •         
 • November 2009
 •         
 • December 2009
 •         
 • January 2010
 •   

    

  LINKS

    Apol  
           dito ga sa amin  
          D' Happy Campers!!!  
          bebengski  
          Umbro       
          Ivan Ulrich  
    Pansitan   
          Sweetlady  
   Batangenyo ka ga?       
          Tina Galido       
    Giz       
    Ka Atoy       
    My Baby    
          Sorbetera    
          Hardcore Arci! hehehe    
    Leng       
    
             

  Shout Box

   

      

   

  Wednesday, October 24, 2007

                      
              

      dalawang linggo     

               
   

       

  Isang umaga di ko maipinta ang pakiramdam ko para akong matutumba, nanlalambot pero kelangan ko gumalaw sa pang araw araw kong rutin. Bandang hapon nasa alabang ako e para naman akong masusuka at pagkauwi ko sa bahay ayun may lagnat na ang mamay mo! hahaha.. pag di ako mauuspital, di ko pinapansin ang lagnat ma pwera suka-ebak na ko o dili kaya'y taas baba ito parang supageti. kinabuksan balik ako sa pagbanat ng buto pero di ko kinaya balik sa higaan ulet ang mamay mo. O cge pasitib bayb tayo! hahaha bumili na ako ng gamot at sinaksakan ko ang katawan ko. Nag pahinga ako ng 2 araw pagktapos, banat ulet!! alangya, akalain mong bumalik ito.

  inabot ng 2 linggo saka ko naisip na trangkaso ga ang tawag duon!! hahaha.. nakuha ko pang pumunta ng la union at pagkatapos ay beach pa ulet sa Zambales. Uwo! kinakayo pero sa lahat ng nagbeach ako ang naka jacket!! heheheh..

  ay eto awa ni Jah maigi na ang inyong lingkod pero pilit kong pinakikiramdaman ang sarili ko. Para bagang mas mahina ang katawan ko kesa dati.Siguro nga kelangan ng eherhisyo, patakbo takbo at pahingal hingal. kelan ko kaya magawa ulet yun?
     

     
                 
                            

  Monday, October 08, 2007

                      
              

      Bam ako (bum) kaw ga?     

               
   

       

  Kwentong tambay kung baga, masaya, masarap na mahirap. Ala naman pala siyang pinagkaiba sa iba bagkus hamon para umahahon o dili kaya'y tuluyan ng kainin ng sistemang eto. Isang pagkakataon para balansehin ang lahat.

  Honga at alang trabaho pero kahit pano ay nakakayod din sa malinis na paraan. Nakakain pa din naman ng 3 beses sa isang araw. Bakit daw di ako magtrabaho sa kumpanya, para saan? masabing nasa corporate world at pagkasyahin ang kakarampot na minimum wage? o makipag unahan sa corporate ladder na tinatawag? di ko naman sinasabi na tatambay na lang ako ang akin lang naman, mas mabuti pa sigurong maging skilled worker at paalila sa banyaga kesa de kurbata pa ako dito ngunit gutom.

  Pasaan at malalampasan ko din itong pinagsasabi ko. hehehehe