<BODY><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12525814\x26blogName\x3dang+mundo+sa+paligid+ni+deng\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/\x26vt\x3d2712029131933580273', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
 
 
  

ABOUT

          Mahilig sa outdoor, pala-kaibigan, mountain guide, umiinom pero di mangi-nginom, mahilig mag explore, laki sa probinsya at ahh.. hmmm.. ano pa ba? pagnakita na lang tayo kwentuhan tayo! heheh...  

ARCHIVES

         
 • May 2005
 •         
 • June 2005
 •         
 • July 2005
 •         
 • August 2005
 •         
 • September 2005
 •         
 • October 2005
 •         
 • November 2005
 •         
 • December 2005
 •         
 • January 2006
 •         
 • February 2006
 •         
 • March 2006
 •         
 • April 2006
 •         
 • May 2006
 •         
 • June 2006
 •         
 • July 2006
 •         
 • September 2006
 •         
 • October 2006
 •         
 • December 2006
 •         
 • February 2007
 •         
 • April 2007
 •         
 • May 2007
 •         
 • June 2007
 •         
 • July 2007
 •         
 • August 2007
 •         
 • October 2007
 •         
 • December 2007
 •         
 • January 2008
 •         
 • April 2008
 •         
 • May 2008
 •         
 • June 2008
 •         
 • July 2008
 •         
 • August 2008
 •         
 • September 2008
 •         
 • November 2008
 •         
 • December 2008
 •         
 • February 2009
 •         
 • March 2009
 •         
 • April 2009
 •         
 • June 2009
 •         
 • July 2009
 •         
 • October 2009
 •         
 • November 2009
 •         
 • December 2009
 •         
 • January 2010
 •   

    

  LINKS

    Apol  
           dito ga sa amin  
          D' Happy Campers!!!  
          bebengski  
          Umbro       
          Ivan Ulrich  
    Pansitan   
          Sweetlady  
   Batangenyo ka ga?       
          Tina Galido       
    Giz       
    Ka Atoy       
    My Baby    
          Sorbetera    
          Hardcore Arci! hehehe    
    Leng       
    
             

  Shout Box

   

      

   

  Wednesday, June 11, 2008

                      
              

      Kumusta naman     

               
   

       

  Ako, Don, Kevin at Retriever; Anawangin Cove, San Antonio, Zambales June 08
  Ang ganda ng mga ngiti namin sa larawan na yan. Bakas na bakas sa mga ngiti ang pagka-galak. Sana nga makulay at maykatotohanan ang nasa likod ng ngiting yan at ng pagkami'y nagkumustahan ay masasabi kong "mabuti naman"

  oi yhan umuwi ka na at ng ikaw ay di malungkot. Nang dahil sayo nasulat ko!
     

     
                 
                            

  Wednesday, June 04, 2008

                      
              

      Araw ng Kalayaan?! gang kelan?     

               
   

       

  Masaya ka ba? di ko alam... parang may mali sa mga nakaraan. . isang desisyon na nagmitsa ng di inaasahang pagkalumbay. kayod dito kayod duon, kelangan dahil may responsibilidad na dapat harapin. Pero gang kelan? dapat bang umupo sa putikan? takpan ang mata? ihampas ang latigo sa sariling katawan? malapit na ang araw ng kalayaan! gaya ng sinasabi nila naging malaya nga ba? isang moro-moro lang diba? dapat ituloy ang maghapon sa nakaatang na trabaho o na iatas dito. Gang kelan ganito? habang may buhay may pag asa, isang kasabihan na. Nawa'y ito'y maging mitsa ng tunay na kalayaan na nararanasan at pinagkakait nila!
     

     
                 
                            

  Tuesday, June 03, 2008

                      
              

      Dahil tag ulan     

               
   

       

  Kaninang umaga habang may init at saktong naututyo na ang aking sinampay ay unti unting umatik ang ulan sa bubungan namin. UULAN NA!!!

  Pagkatapos kong ligpitin ang sinampay ko eh sumugod ako sa ulanan. Uu, nagsayi ako sa ulan at ninam-nam ang lamig nito. Dahil tag ulan marami kang maiisip na mga bagay bagay.

  Alam nyo ba kung ano yun naisip ko kanina habang naliligo ako sa ulan????

  Maligo din kayo at nang malaman nyo! hehehe. . .